cover image

Thực hiện kế hoạch số 198-KH/ĐU-NHNo, ngày 02/7/2018 của Đảng ủy Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Đảng bộ Công ty Dịch vụ Agribank đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

pic1

Ngày 14/8/2018, tại hội trường Công ty Dịch vụ Agribank, bí thư Đảng ủy Công ty Đỗ Đình Hồng đã trực tiếp chủ trì truyền đạt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng, hội nghị được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả; số Đảng viên trực tiếp tham dự đạt 97,5%.

Về phương thức quản lý tổ chức học tập có nhiều đổi mới, tập trung tại hội trường là 1/2 ngày, việc tổ chức thảo luận, viết bài thu hoạch sẽ được thực hiện sau buổi học tập. Mục đích của việc học tập Nghị quyết là cơ sở để các cấp ủy xây dựng biến Nghị quyết thành chương trình hành động thực tế, triển khai kế hoạch giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng, bao gồm các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương.

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

pic2

Hội nghị học tập đã được thực hiện nghiêm túc với sự tham gia nhiệt tình của toàn thể Đảng viên Công ty để thực hiện chương trình hành động của Đảng và Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Marketing - Dịch vụ Agribank